Zorg & Hulp

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Het Maris College streeft ernaar dat iedere leerling de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan om dat samen met u en uw kind te bereiken. Het Maris College ondersteunt leerlingen daarbij op verschillende manieren.

Coördinatoren Passend Onderwijs op elke locatie

Het Maris College heeft als enige school in Den Haag een Coördinator Passend Onderwijs (CPO) op elke locatie. Deze CPO’s kunnen leerlingen de nodige zorg leveren en zijn ook de spin in het web tussen zorg, leerling, gezin en onderwijs.

Mentoraat

Op het Maris College is voor leerlingen en ouders de mentor de eerstverantwoordelijke contactpersoon. Deze licht ouders in over onder meer leerresultaten, gedrag, inzet, (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen. Met vragen over uw kind kunt u altijd bij hem of haar terecht.
We hopen dat er tussen u en uw kind en de mentor een vertrouwensband ontstaat. Want op het Maris College staat de zorg voor de leerlingen voorop. Vakdocenten en mentoren (onder verantwoording van een teamleider/ coördinator) hechten grote waarde aan:

  • zo goed mogelijke leerprestaties door onderwijs op maat,
  • een goede sfeer,
  • een goede relatie tussen leraar en leerling,
  • ondersteuning voor wie dat nodig heeft,
  • een goed contact met thuis.

Bij emotionele problemen

Bij emotionele problemen kunnen leerlingen hulp krijgen van de vertrouwenspersoon of de zorgcoördinator. Bij diepere problemen kan hulp van een schoolmaatschappelijk werker of schoolpsycholoog worden ingeroepen. Als er aanleiding toe is, kunnen leerlingen worden besproken met de schoolarts of leerplichtambtenaar. Ouders worden daar van tevoren over ingelicht. Kijk voor de namen van de zorgcoördinator en vertrouwenspersoon op de homepage van de schoollocatie.

Begeleiding en coaching

Huiswerk maken en leren is voor kinderen een uitdaging. Soms zorgt ‘huiswerk’ ook voor spanningen tussen opvoeder(s) en kinderen en tussen kinderen en docenten en soms zelfs tussen opvoeder(s) en docenten. Om hieraan een positieve bijdrage te leveren, bieden wij Begeleiding & Coaching aan.

Begeleiding en coaching op Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck:

Begeleiding na de laatste les

  • Gebruik verschillende leerstrategieën (afhankelijk van het vak, de leerling en het moment)
  • Maak planningen voor de korte- en voor de lange termijn.
  • Gebruik je agenda/weekplanner (verplicht).
  • Overhoren en aftekenen van gemaakt werk door begeleider.

Opvoeders krijgen hierdoor thuis ook overzicht van wat de leerling gedaan heeft en nog te doen heeft.

Coaching

Een leerling kan worden aangemeld voor coaching door de teamleider, mentor of coördinator Passend Onderwijs. We screenen de leerling op zelfvertrouwen, cijfers en gedrag, voordat we overgaan tot  ondersteuning. Als dat het geval is, ondertekenen opvoeder(s), leerling en coach/begeleider een leer-/werkcontract en stellen we een plan van aanpak op.
Na zes weken kosteloze één op één begeleiding en coaching bespreken we de voortgang met de leerling en diens opvoeder(s). Hierna kan de intensieve begeleiding, als dat nodig is, overgaan in begeleiding bij het huiswerk. Hier zijn wel kosten aan verbonden. In een enkel geval – wanneer het gewenste resultaat nog niet is geboekt en we menen dat dit nog wel bereikt kan worden – wordt de coaching voortgezet. Dit traject wordt dan met vier weken verlengd. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

Aanmelden

Leerlingen kunnen vanaf 9 september 2019 worden aangemeld. Voor leerlingen van leerjaar 1 geldt dat zij na rapport 1 kunnen worden aangemeld. De trajecten op alle bovengenoemde locaties starten met een intake vanaf 23 september. Klik hier voor meer informatie over aanmelden, kosten, tijdstippen en dergelijke.

(Huiswerk)begeleiding en coaching op Belgisch Park

Op Belgisch Park biedt het Haags Studiepunt van maandag t/m vrijdag huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles, coaching en examenbegeleiding. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. Ook kunnen leerlingen van andere Maris Colleges zich aanmelden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.haagsstudiepunt.nl. U kunt ook mailen naar chiara.marchetta@haagsstudiepunt.nl of bellen, telefoon 06-23655654.

Begeleiding op Houtrust

U kunt uw kind niet aanmelden voor de huiswerkklas op Houtrust. Leerlingen met drie of meer onvoldoendes volgen de huiswerkklas verplicht