Zorg & Hulp

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

Het Maris College streeft ernaar dat iedere leerling de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan om dat samen met u en uw kind te bereiken. Het Maris College ondersteunt leerlingen daarbij op verschillende manieren.

Coördinatoren Passend Onderwijs op elke locatie

Het Maris College heeft als enige school in Den Haag een Coördinator Passend Onderwijs (CPO) op elke locatie. Deze CPO’s kunnen leerlingen de nodige zorg leveren en zijn ook de spin in het web tussen zorg, leerling, gezin en onderwijs.

Mentoraat

Op het Maris College is voor leerlingen en ouders de mentor de eerstverantwoordelijke contactpersoon. Deze licht ouders in over onder meer leerresultaten, gedrag, inzet, (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen. Met vragen over uw kind kunt u altijd bij hem of haar terecht.
We hopen dat er tussen u en uw kind en de mentor een vertrouwensband ontstaat. Want op het Maris College staat de zorg voor de leerlingen voorop. Vakdocenten en mentoren (onder verantwoording van een teamleider/ coördinator) hechten grote waarde aan:

  • zo goed mogelijke leerprestaties door onderwijs op maat,
  • een goede sfeer,
  • een goede relatie tussen leraar en leerling,
  • ondersteuning voor wie dat nodig heeft,
  • een goed contact met thuis.

Bij emotionele problemen

Bij emotionele problemen kunnen leerlingen hulp krijgen van de vertrouwenspersoon of de zorgcoördinator. Bij diepere problemen kan hulp van een schoolmaatschappelijk werker of schoolpsycholoog worden ingeroepen. Als er aanleiding toe is, kunnen leerlingen worden besproken met de schoolarts of leerplichtambtenaar. Ouders worden daar van tevoren over ingelicht. Kijk voor de namen van de zorgcoördinator en vertrouwenspersoon op de homepage van de schoollocatie.

Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching op Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck: 

Op de locaties Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck hebben wij ons eigen instituut voor begeleiding en coaching van leerlingen. De werkwijze van B&Co is erop gericht de leerling optimaal en met succesbeleving te laten werken aan het verbeteren van zowel de studievaardigheden, als de studieresultaten. Per leerling wordt gekeken welke leerstrategie – afhankelijk van het vak – op dat moment toegepast kan worden. Wanneer de doelen van de leerling zijn bereikt zal deze uitstromen. 


Begeleiding 

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om na hun laatste les, met ondersteuning, huiswerk te komen maken. Hierbij is het gebruik van een dag-/weekplanner verplicht. Leerlingen maken een planning en laten het gemaakte en geleerde werk aftekenen. 


Coaching
 

Leerlingen die in hun leerproces extra ondersteuning behoeven m.b.t. studievaardigheden kunnen een coaching traject volgen, als de mentor, teamleider of coördinator passend onderwijs hebben vastgesteld dat zij hiervoor in aanmerking komen. Ouders/verzorgers kunnen bij de mentor en/of teamleider van hun kind aangeven dat inzet van B&Co gewenst is. In overleg zal dan worden bekeken of betreffende leerling in aanmerking komt. Bij de screening wordt gekeken naar zelfvertrouwen, cijfers en gedrag.  

Aanmeldingen kunnen alleen worden gedaan door genoemde schoolfunctionarissen, waarna een intakegesprek volgt. Het traject start met de opstelling van een plan van aanpak, dat moet worden ondertekend door opvoeder(s), leerling en coach.  

Na zes weken wordt de voortgang besproken met leerling en opvoeder(s) en kan deze intensieve vorm van begeleiding, indien nodig, worden omgezet in begeleiding. Is het gewenste resultaat na zes weken nog niet bereikt, terwijl de potentie wel aanwezig is, dan wordt dit traject met vier weken verlengd.  

 

Start trajecten 

Vanaf 4 oktober 2021, met uitzondering van Maris Houtrust, i.v.m. zwangerschapsverlof, beginnen de trajecten hier
vanaf 1 november 2021.
Brugklasleerlingen komen in principe pas in aanmerking voor B & Co na rapport 1.  


Dagen en tijden 
B&Co
 

Bohemen: ma t/m do 13.30-17.00 uur
Houtrust: ma t/m do 13.30-17.00 uur
Statenkwartier: ma t/m do 13.00-17.00 uur
Waldeck: ma t/m do 13.30 – 17.00 uur 
Kijkduin: ma t/m do 13.50 – 16.30 uur 

  

Meer informatie over B&Co  

Algemeen: C. Birjmohun

Bohemen: C. Birjmohun

Houtrust: J. de Regt \ l. Pronk 

Kijkduin: l. Scherpenzeel

Statenkwartier: P. van der meer 

Waldeck: T. tramper

  

(Huiswerk)begeleiding en coaching op Belgisch Park 

Huiswerkbegeleiding, bijles en coaching voor onderbouwleerlingen van Maris Belgisch Park worden van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur verzorgd door het Haags Studiepunt. Ook kunnen examenkandidaten hier terecht voor examentraining.  

Voor meer informatie over B&Co op Maris Belgisch Park kunt u terecht bij vestigingscoördinator Desie Hoogendijk (Tel: 06–23 65 56 54 )