Maris College

Wij verbinden ons aan jouw toekomst

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft advies en heeft instemmingbevoegdheid met betrekking tot veranderingen of vernieuwingen op school of op onderwijskundig gebied. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd. Lees meer over de medezeggenschapsraad hieronder.

Het doel van de MR

“Het zo goed mogelijk laten functioneren van de school met inspraak van alle belanghebbenden.” Belanghebbenden binnen het Maris College zijn het bevoegd gezag (het schoolbestuur VO Haaglanden), de ouders, leerlingen en het personeel. De vertegenwoordigers van de verschillende geledingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het schoolbelang.

Wat doet de MR?

De MR vergadert vier keer per jaar en wordt bijgewoond door de Algemeen directeur van het Maris College.
De agenda wordt ongeveer twee weken van te voren opgesteld en rond gestuurd aan de deelnemers. De verslagen zijn openbaar en opvraagbaar bij de secretaris.
Onderwerpen die de afgelopen periode onder andere zijn besproken:

  • Personele zaken voor zover die de kwaliteit van het onderwijs raken
  • Communicatie
  • Uitbreiding huisvesting
  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Jaarplan en jaarverslag van de school
  • Pesten en wat er tegen gedaan kan worden

Het is belangrijk dat de MR kan spreken namens haar achterban. Dat bent u!

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om te komen. U hebt echter geen spreek- en stemrecht. Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het door de MR besproken zou moeten worden? Aarzel niet, maar stuur een mail naar mr@mariscollege.nl.

U kunt natuurlijk ook een brief sturen, naar:

Maris College
T.a.v. de secretaris Medezeggenschapsraad
Mgr. Nolenslaan 16
2555 XZ Den Haag

Leden medezeggenschapsraad

De leden van de MR bestaan uit vertegenwoordigers van docenten ,ouders en leerlingen van alle vestigingen.  Tevens is er een vertegenwoordiger van het OOP. De voorzitter van de MR is de heer R. van der Zwart (Bohemen).