Toelatingscriteria

Het Maris College biedt openbaar onderwijs aan op verschillende niveaus. Per locatie verschilt het onderwijsaanbod. Hierbij bieden wij de totale breedte binnen het regulier voortgezet onderwijs aan van vwo tot en met vmbo met leerwegondersteuning. Iedere locatie biedt onderwijs op minimaal twee opeenvolgende niveaus aan zodat er zoveel mogelijk ruimte is voor op- en doorstroom. In de onderstaande tabel kunt u per locatie zien welke verschillende brugklastypes er in het schooljaar 2022-2023 zijn en wat de toelatingseisen zijn.

 

Voorrangsregels:

  • Er is op de school van eerste aanmelding voorrang voor kinderen van personeelsleden;
  • Er is op de school van eerste aanmelding voorrang voor leerlingen met een (half-,stief-) broer of (half-, stief-) zus op school.

Aanvullende voorrangsregel Maris Waldorf

Naast bovenstaande voorrangsregels geldt voor aanmelding op de Vrije Schoolafdeling van Maris Waldeck de volgende aanvulling:
Er is voorrang op Maris Waldorf, de Vrije Schoolafdeling op Maris Waldeck, voor kinderen die de onderbouw op een vrije school hebben doorlopen (klas 1 t/m 6), indien Maris Waldeck op het aanmeldformulier als eerste keuze staat aangemerkt.

Toelatingscriteria voor tweetalig onderwijs op Maris Houtrust

Leerlingen die zich willen aanmelden voor de Mavo TTO brugklas op Maris Houtrust zullen in een toelatingsgesprek hun motivatie voor TTO moeten toelichten. Op grond van deze
motivatie wordt bepaald of een leerling in de Mavo TTO brugklas geplaatst kan worden. De motivatiegesprekken vinden plaats voorafgaand aan de definitieve aanmelding. Deze
worden gehouden gedurende de periode van twee weken waarin leerlingen zich kunnen inschrijven. Als het toelatingsgesprek tot een positief besluit leidt kan de leerling aangemeld
worden voor de Mavo TTO brugklas

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte:

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt per locatie bekeken of de daarvoor benodigde expertise aanwezig is. We bespreken dit met de ouders/ verzorgers
tijdens het kennismakingsgesprek. Voor de locatie Maris Kijkduin geldt dat een leerling altijd een LWOO-indicatie moet hebben. Deze locatie biedt specifieke expertise op het gebied van
taal- en rekenproblematiek.

Leerlingen zijn welkom op het Maris College tenzij:

Op grond van het onderwijskundig rapport van de basisschool en/ of de informatie van de basisschool aannemelijk is dat de zorgstructuur op onze school ontoereikend is.
We baseren ons hierbij op ons schoolondersteuningsprofiel en de zorgplannen zoals die voor het Maris College algemeen en voor de locaties specifiek zijn opgesteld.

Lees meer over zorg en ondersteuning op het Maris College.

Voor algemene informatie over schoolondersteuningsprofielen kunt u terecht op de website van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Lotingsprocedure:

Indien zich bij de aanmeldingen op een locatie sprake is van een over aanmelding wordt er door een onafhankelijke notaris geloot. Hierbij vindt de loting plaats in het brugklastype
waarin de over aanmelding zich voordoet. Hierbij worden de beschikbare plaatsen evenredig verdeeld over de verschillende type adviezen die bij dat brugklastype horen.

Op donderdag 15 april (uiterlijk vrijdag 16 april) horen alle ouders via de BOVO op welke school hun kind is geplaatst. Indien dat een van onze locaties betreft, ontvangt u enkele dagen later ook bericht van het Maris College. Bij dit bericht ontvangt u tevens ons inschrijfformulier.

Kennismakingsgesprek:

Wij hechten op onze school veel waarde aan een kennismakingsgesprek met leerlingen en
hun ouders / verzorgers.