Toelatingscriteria 2020 – 2021

Toelatingscriteria 2020 – 2021

Het Maris College biedt openbaar onderwijs aan op verschillende niveaus. Per locatie
verschilt het onderwijsaanbod. Hierbij bieden wij de totale breedte binnen het regulier
voortgezet onderwijs aan van vwo tot en met vmbo met leerwegondersteuning. Iedere
locatie biedt onderwijs op minimaal twee opeenvolgende niveaus aan zodat er zoveel
mogelijk ruimte is voor op- en doorstroom. In de onderstaande tabel kunt u per locatie zien
welke verschillende brugklastypes er in het schooljaar 2020-2021 zijn en wat de
toelatingseisen zijn

W3.CSS
Brugklas(type) Aantal plaatsen Plaatsen in % Bijbehorende basisschooladviezen
Vwo 50 40% Vwo
Havo / Vwo 75 60% Havo, Havo t/m Vwo

Toelatingscriteria voor tweetalig onderwijs op Maris Houtrust

Leerlingen die zich willen aanmelden voor de Mavo TTO brugklas op Maris Houtrust zullen in
een toelatingsgesprek hun motivatie voor TTO moeten toelichten. Op grond van deze
motivatie wordt bepaald of een leerling in de Mavo TTO brugklas geplaatst kan worden.
De motivatiegesprekken vinden plaats voorafgaand aan de definitieve aanmelding. Deze
worden gehouden gedurende de periode van twee weken waarin leerlingen zich kunnen
inschrijven. Als het toelatingsgesprek tot een positief besluit leidt kan de leerling aangemeld
worden voor de Mavo TTO brugklas.

Voorrangsregels:
 Er is op de school van eerste aanmelding voorrang voor kinderen van
personeelsleden;
 Er is op de school van eerste aanmelding voorrang voor leerlingen met een (half-,
stief-) broer of (half-, stief-) zus op school.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte:

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt per locatie bekeken of de
daarvoor benodigde expertise aanwezig is. We bespreken dit met de ouders / verzorgers
tijdens het kennismakingsgesprek. Voor de locatie Maris Kijkduin geldt dat een leerling altijd
een LWOO-indicatie moet hebben. Deze locatie biedt specifieke expertise op het gebied van
taal- en rekenproblematiek.

Leerlingen kunnen niet geplaatst worden op het Maris College als:

Op grond van het onderwijskundig rapport van de basisschool en / of de informatie van de
basisschool aannemelijk is dat de zorgstructuur op onze school ontoereikend is. Wij baseren
ons hierbij op ons schoolondersteuningsprofiel en de zorgplannen zoals die voor het Maris
College algemeen en voor de locaties specifiek zijn opgesteld. U kunt dit voor iedere locatie
terugvinden op onze website www.mariscollege.nl onder het kopje zorg voor leerlingen.
Algemene informatie over de schoolondersteuningsprofielen kunt u vinden op de website
van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West www.swvzhw.nl

Kennismakingsgesprek:

Wij hechten op onze school veel waarde aan een kennismakingsgesprek met leerlingen en
hun ouders / verzorgers.

Lotingsprocedure:

Indien zich bij de aanmeldingen op een locatie sprake is van een overaanmelding wordt er
door een onafhankelijke notaris geloot. Hierbij vindt de loting plaats in het brugklastype
waarin de overaanmelding zich voordoet. Hierbij worden de beschikbare plaatsen evenredig
verdeeld over de verschillende type adviezen die bij dat brugklastype horen.