Zorg voor leerlingen

We willen graag dat je lekker in je vel zit en dat je jezelf kunt zijn. Als je tegen problemen aanloopt, helpen we je graag. Hieronder lees je meer.

Mentoraat

Op het Maris College is voor leerlingen en ouders de mentor de eerstverantwoordelijke contactpersoon. Deze licht ouders in over onder meer leerresultaten, gedrag, inzet, (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen. Met vragen over uw kind kunt u altijd bij hem of haar terecht.
We hopen dat er tussen u en uw kind en de mentor een vertrouwensband ontstaat. Want op het Maris College staat de zorg voor de leerlingen voorop. Vakdocenten en mentoren (onder verantwoording van een teamleider/ coördinator) hechten grote waarde aan:

  • zo goed mogelijke leerprestaties door onderwijs op maat,
  • een goede sfeer,
  • een goede relatie tussen leraar en leerling,
  • ondersteuning voor wie dat nodig heeft,
  • een goed contact met thuis.

Ondersteuning leerlingen

Bij problemen met de talen en/of wiskunde kan hulp worden ingeroepen van een remedial teacher. Bij emotionele problemen kunnen leerlingen hulp krijgen van de vertrouwenspersoon of de zorgcoördinator. Bij diepere problemen kan hulp van een schoolmaatschappelijk werker of schoolpsycholoog worden ingeroepen. Als er aanleiding toe is, kunnen leerlingen worden besproken met de schoolarts of leerplichtambtenaar. Ouders worden daar van tevoren over ingelicht.
Het Maris College streeft ernaar dat iedere leerling de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan om dat samen met u en uw kind te bereiken.

Zorgcoördinator Maris Statenkwartier:
mevrouw M. Oosterbaan-Hofstede

Vertrouwenspersoon Maris Statenkwartier:
mevrouw M. Reding