Examens / PTA Kijkduin

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email

PTA bbl , kbl & gl

Op het Maris College zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten leerlingen en de school hebben en wat de examennormen en -eisen zijn, is allemaal vastgelegd in het examenreglement.

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en waar je per vak op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Aangepast PTA beroepsgerichte profielvakken cohort 2019-2020-2021

Aanpast PTA LO 2019-2020-2021

Examenmaatregelen 2021 

De overheid heeft in verband met corona maatregelen getroffen ten aanzien van de examens 2021. Het complete overzicht van deze maatregelen kunt u teruglezen in het ‘servicedocument examens 2021’ van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021 

Hieronder leest u hoe het Maris College aan deze examenmaatregelen invulling geeft. 

PTA’s 

Door corona was het noodzakelijk enkele PTA’s aan te passen. Op onze website kunt u alle PTA’s met eventuele wijzigingen terugvinden.  

CSPE  

De schoolexamens (SE’s) en het centraal examen (CE) gaan door. Leerlingen behalen het diploma op basis van de resultaten van deze examens.  

Onderdelen uit het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op vmbo basis en -kader (het CSPE) worden dit jaar op het Maris College als schoolexamen afgenomen. In onze planning hebben we gezorgd dat leerlingen voldoende gelegenheid krijgen om opdrachten te oefenen zodat ze goed voorbereid aan dit praktijk schoolexamen kunnen beginnen. Het definitieve rooster en eventuele groepsindeling wordt op elke locatie door de examensecretaris aan de leerlingen verstrekt. 

  

Spreiden CE / formulier tijdvakkeuze 

De overheid heeft het mogelijk gemaakt om het centraal examen – als dat nodig is – te spreiden over het eerste en  tweede tijdvak. Hieraan zijn risico’s verbonden die een rol gaan spelen als de examenkandidaat onverhoopt ziek wordt, waardoor uitgestelde examens in een nóg later stadium moeten worden afgelegd. Wij raden een dergelijke spreiding dan ook niet aan, maar stellen leerlingen er wel toe in staat als de wens er na goed overleg met de (vak) docenten toch is. Eventuele herkansingen van examens die in het tweede tijdvak zijn gemaakt vinden plaats in een extra derde tijdvak.  

Elke examenkandidaat ontvangt van de examensecretaris op de eigen locatie een formulier waarop moet worden aangegeven of hij/zij gebruik wil maken van het recht om het CE te spreiden. Bij een eventuele keuze voor spreiding, kan op dit formulier worden aangekruist welk examen in een ander tijdvak zal worden gemaakt.  

Het ondertekende formulier moet door alle examenkandidaten uiterlijk in de week van 19 april 2021 worden ingeleverd bij de examensecretaris, óók als er niet wordt gespreid.  

  

Extra herkansing 

Alle leerlingen die dit schooljaar opgaan voor het diploma kunnen het CE van twee verschillende vakken herkansen. In een normaal schooljaar kan er maar één vak worden herkanst. Ook nu telt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het eerder afgelegde centraal examen). 

  

Uitslagbepaling 

Als het nodig is om de leerling te laten slagen kan het eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten, onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén kernvak zijn. Anders gezegd: het eindcijfer van dit vak wordt dan niet meegeteld, maar komt wél op de cijferlijst te staan.   

Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling van kracht voor alle overige vakken. Op het vmbo (basis, kader, tl) is Nederlands een kernvak.  

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking uitslag
Tijdvak 1

Eerste afnames
17 mei t/m 1 juni (tl, havo, vwo)

11 mei t/m 24 mei (kbl)
10 juni (tl, havo, vwo)

16 juni (bl, kl)
Tijdvak 2

Eerste afnames en herkansingen
14 juni t/m 25 juni 2 juli
Tijdvak 3

Herkansingen
6 t/m 9 juli 15 juli