Inspraak

Het Maris College vindt inspraak en medezeggenschap belangrijk.

Door inspraak en medezeggenschap geven de belangrijkste doelgroepen van het Maris College hun stem aan het beleid van de school. De inbreng van leerlingen en hun ouders of verzorgers en de docenten wordt op prijs gesteld. Hier zijn een aantal overlegvormen voor:

  • Ouderraad
  • Leerlingenraad
  • Medezeggenschapsraad

Ouderraad


Inzicht en invloed voor ouders

De overgang van de basisschool naar de middelbare is groot, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons als ouders. In één klap zijn die kleine puppies grote zelfstandige pubers die het allemaal zelf moeten, of vooral zelf willen uitzoeken. Zou u nu toch graag meer inzicht willen hebben in degang van zaken op het Maris en zelfs een beetje invloed willen hebben op wat er op school gebeurt, dan kan dat wel in de Ouderraad.

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad kan met een financiële bijdrage bepaalde onderwerpen meer aandacht geven. Bijvoorbeeld meer culturele projecten of meer aandacht voor techniek. Ook organiseert de ouderraad elk jaar een thema-avond over een onderwerpen waar onze kinderen en wij als ouders mee te maken hebben, zoals het gebruik van social media, omgaan met pesten, voorlichting over alcohol en drugs.

Overleg met bestuur

Regelmatig praat de Ouderraad met de directie van het Maris College en beslist op sommige onderwerpen mee. De directie hoort graag de mening van de Ouderraad over de gang van zaken op de verschillende locaties en over de koers van het Maris. Het is dan ook belangrijk dat alle locaties goed vertegenwoordigd zijn. Een afvaardiging van de Ouderraad is vertegenwoordigd in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Interesse?

Lijkt het u wat om mee te denken, mail dan ons en laat uw naam en je nummer achter. We komen er snel bij u op terug. Ook ouders van kinderen die al langer op school zitten, zijn van harte welkom. Mailadres: ouderraad@mariscollege.nl

Namen leden per locatie:

Interim voorzitter: Alkan Demirel, locatie Bohemen en Kijkduin
Penningmeester: Gieta Kisoensingh, locatie Belgisch Park
Secretaris: Miranda de Kok, locatie Kijkduin

Overige leden:
Mirjana Koijc-Radovanovic, locatie Houtrust
Naima Fetouch, locatie Bohemen
Ton Gerritsen, locatie Waldeck
Leonne Gartz, locatie Statenkwartier


Wilt u (ook) op andere manieren betrokken zijn bij de school van uw kind(eren)?

Dat kan, bijvoorbeeld in de pool van vrijwilligers die afwisselend allerhande hand- en spandiensten uitvoeren zoals meehelpen tijdens informatie-avonden, open dagen of diploma-uitreikingen. Maar ook bijvoorbeeld als surveillant tijdens schoolpauzes en examens. Heeft u hier wat tijd voor over, dan horen wij u graag! Stuur een mailtje naar ouderraad@mariscollege.nl en we nemen contact met u op.


De Ouderraad komt in schooljaar 2019-2020 in de avonduren bij elkaar op:

Donderdag 3 oktober (Bohemen)
Dinsdag 12 november (Waldeck)
Donderdag 16 januari (Kijkduin)
Donderdag 12 maart (Houtrust)
Donderdag 16 april (Belgisch Park)
Dinsdag 26 mei (Statenkwartier)


Leerlingenraad


Iedere locatie van het Maris College heeft een eigen leerlingenraad. Deze leerlingen vergaderen regelmatig met elkaar en een vertegenwoordiger van school over zaken die leerlingen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan schoolfeesten, reizen, sportdagen, de kantine, de inrichting van de aula, se-weken. Ook helpen de leden van de leerlingenraad bij de open dagen van de locaties. Ze geven informatie aan nieuwe leerlingen en verzorgen rondleidingen. Heb je een vraag of een opmerking, richt je dan tot een van de leden, zij kunnen die dan in de vergadering naar voren brengen. Een aantal leerlingen zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Maris College en denken daarin mee over het beleid van de school. Zie hieronder bij de Medezeggenschapsraad.


Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) geeft advies en heeft instemmingbevoegdheid met betrekking tot veranderingen of vernieuwingen op school of op onderwijskundig gebied. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) zijn de bevoegdheden van de MR vastgelegd.

Het doel van de MR is:

“Het zo goed mogelijk laten functioneren van de school met inspraak van alle belanghebbenden.” Belanghebbenden binnen het Maris College zijn het bevoegd gezag (het schoolbestuur VO Haaglanden), de ouders, leerlingen en het personeel. De vertegenwoordigers van de verschillende geledingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het schoolbelang.

Wat doet de MR?

De MR vergadert vier keer per jaar en wordt bijgewoond door de Algemeen directeur van het Maris College.
De agenda wordt ongeveer twee weken van te voren opgesteld en rond gestuurd aan de deelnemers. De verslagen zijn openbaar en opvraagbaar bij de secretaris.
Onderwerpen die de afgelopen periode onder andere zijn besproken:

  • Personele zaken voor zover die de kwaliteit van het onderwijs raken
  • Communicatie
  • Uitbreiding huisvesting
  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Jaarplan en jaarverslag van de school
  • Pesten en wat er tegen gedaan kan worden

Het is belangrijk dat de MR kan spreken namens haar achterban. Dat bent u!

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om te komen. U hebt echter geen spreek- en stemrecht. Heeft u een onderwerp waarvan u denkt dat het door de MR besproken zou moeten worden? Aarzel niet, maar stuur een mail naar mr@mariscollege.nl.

U kunt natuurlijk ook een brief sturen, naar:

Maris College
T.a.v. de secretaris Medezeggenschapsraad
Postbus 82047
2508 EA DEN HAAG

Leden medezeggenschapsraad

De leden van de MR bestaan uit vertegenwoordigers van docenten ,ouders en leerlingen van alle vestigingen.  Tevens is er een vertegenwoordiger van het OOP. De voorzitter van de MR is de heer B. de Vries (Belgisch Park). De secretaris van de MR en tevens  lid van de GMR is de heer R. van der Zwart (Bohemen)

De MR vergadert op locatie Bohemen, aanvangstijd 19.00 uur.
Vergaderdata zijn dit schooljaar op:

dinsdag 1 oktober 2019
maandag 9 december
woensdag 29 januari 2020
dinsdag 7 april
donderdag 25 juni (aanvangstijd 16.00 uur)