Schoolregels
Maris Bohemen

We vinden het belangrijk dat iedereen zich zo gedraagt dat jij, je medeleerlingen, je leraren en andere mensen die bij ons werken, zich helemaal thuis voelen bij Maris Bohemen. Daarom hebben we onderstaande regels opgesteld.

 1. Respect voor anderen

Iedereen – leerlingen én medewerkers – moet zich op het Maris College thuis voelen. Daarom behandelen we elkaar op school en daar buiten met respect: accepteer de ander zoals hij/zij is, scheld niemand uit, doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen. Raak elkaar niet aan als de ander daar niet van is gediend. Vechten is natuurlijk verboden. Maak geen discriminerende opmerkingen. Jongens en mesjes worden gelijk behandeld. Spreek docenten en andere medewerkers van de school altijd correct aan.

2. Laat school weten waar je (onder schooltijd) bent

Als je ziek bent, moeten je ouders dat melden tussen 07.45 – 09.00 uur. De telefoonnummers van de locaties staan in de schoolgids en op de website. Als je weer beter bent, neem je een briefje van je ouders/verzorgers mee met daarop de reden waarom je er niet was. Zonder briefje wordt je afwezigheid altijd als ongeoorloofd geregistreerd.

Maak afspraken met bijvoorbeeld (tand)artsen zo veel mogelijk buiten schooltijd. Lukt dat een keer niet, vraag dan van te voren schriftelijk toestemming aan de locatiedirecteur.

Als je op school ziek wordt, vraag je aan de teamleider of locatiedirecteur toestemming om naar huis te gaan. Als je die krijgt, melden we dat aan je ouders. Als je thuis bent, moeten zij dat telefonisch laten weten aan de administratie.

3. Kom op tijd op school en in de les

Zorg dat je tenminste vijf minuten voor je eerste les aanvangt op school bent. Te laat komen hoort niet, maar kan de beste overkomen. Je meldt je dan bij de receptie voor een te-laat-briefje. Ben je drie keer te laat geweest dan moet je je één keer eerder melden. Gebeurt het daarna nog een keer dan moet je je twee keer vroeg melden. Kom je veelvuldig te laat dan melden we dat bij Bureau Leerplicht.

4. Voorbereiden op de lessen

Zorg dat je alle benodigdheden voor je lessen bij je hebt, dus boeken, multomappen, schrijfgerei en spullen voor bijvoorbeeld wiskunde. Maak je huiswerk en neem dat mee naar school.

5. Verwijdering uit de les

Als je uit de les wordt verwijderd, haal je een verwijderingsformulier bij de receptie en je meldt je bij je   teamleider. Na de les bespreekt je leerkracht met jou de reden van je verwijdering. Je hebt dan de gelegenheid om jouw visie daarop te geven en je kunt die op het verwijderingsformulier schrijven. Zonder verwijderingsformulier verspeel je je recht op hoor en wederhoor. Er volgt dan automatisch een sanctie.

6. Conflicten

Heb je een probleem in de klas of daarbuiten bespreek dat dan met je mentor. Hij/zij is de aangewezen persoon om daar samen met jou een oplossing voor te vinden. Op school lossen we problemen op door erover te praten. Ben je zelf vaak aanleiding van een conflict dan nemen we contact op met je ouders/verzorgers.

7. Eten en drinken op school

De aula is de plaats waar je kunt eten en drinken. In de lokalen en op de gangen is dat niet toegestaan. Consumpties die in de aula zijn gekocht, mogen alleen daar en op het schoolplein worden genuttigd. Het is prettig om je lunch in een schone omgeving te eten. Houd de aula dus netjes en gooi al je afval in de daarvoor bestemde bakken. Kauwgum eten is in alle gebouwen verboden.

8. Roken

Op het Maris College is roken door leerlingen in en rond de school niet toegestaan. Dit geldt ook voor de shisha-pen of andere vormen van elektronisch roken.

9. Pauzes en tussenuren

De pauzes breng je door in de kantine of op het schoolplein. Het is niet toegestaan om in de gangen van de school te komen tijdens de pauzes. Tussenuren breng je door op de daarvoor aangewezen plek op de locatie waar je les krijgt.

10. Petten, jassen, mobiele telefoons [

We verwachten van leerlingen dat ze netjes gekleed naar school komen. Vanuit het oogpunt van respect draag je in de school geen pet of jas en geen aanstootgevende kleding (te bloot of met kwetsende tekst/beeld). Hoofddoeken die uit geloofsovertuiging worden gedragen zijn toegestaan, mits ze het gezicht niet bedekken.

Telefoontjes en andere elektronische gadgets mogen in de ochtend tot de eerste bel gaat in gebruik zijn, zodat je je rooster kunt bekijken. Daarna zijn ze niet zichtbaar en hoorbaar. Alleen in de aula en op het schoolplein mogen ze worden gebruikt. Docenten nemen telefoontjes die tijdens de les aanstaan in bewaring. Aan het einde van de dag kun je je ingenomen telefoon ophalen bij de teamleider of locatiedirecteur. Bij herhaling volgt een zwaardere sanctie. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal of vermissing van deze spullen.

11. Computers, netwerk en internet

Op het Maris College werk je dagelijks met computers. Een pc is een kwetsbaar én kostbaar apparaat en we verwachten dat je dat met zorg behandelt. Voor je er mee gaat werken controleer je of er zichtbare beschadigingen zijn. Als dat het geval is, of als de pc niet goed werkt, meld je dat meteen aan je docent. Het is niet toegestaan om het systeem te gebruiken op een manier die de programma’s schade kan toebrengen. Je gebruikt de pc voor je schoolwerk, je mag dus niet mailen en chatten met je vrienden.

12. Beschadigingen, verlies en diefstal

Het opzettelijk beschadigen of vernielen van eigendommen van school of van je medeleerlingen wordt bestraft. Je ouders/verzorgers moeten de schade vergoeden.

Bij verlies of diefstal van je eigen spullen is de school niet aansprakelijk. Respecteer eigendommen van anderen. Diefstal is een ernstig vergrijp dat niet past in een veilige schoolomgeving. Een dergelijke overtreding wordt dan ook zwaar bestraft en kan zelfs tot verwijdering van de school leiden. Op het Maris College mogen kluisjes ongevraagd worden geopend en jassen en tassen worden gecontroleerd. Indien nodig gebeurt dat onder toeziend oog van de politie.

13. Een veilig gevoel op school

Op onze school moet iedereen zich veilig voelen. Het bezit van wapens en vuurwerk en het gebruik van (verbaal) geweld zijn dan ook ten strengste verboden. Gevaarlijke voorwerpen worden door de school in bewaring genomen en aan de politie overhandigd. Leerlingen die gewelddadig zijn of een wapen bij zich hebben, worden bij de politie aangegeven. Er wordt een proces-verbaal opgesteld en verwijdering van school kan volgen.

Alcohol en drugs zijn verboden in de school en in de nabijheid van het schoolgebouw. Leerlingen die drugs bij zich dragen en aan anderen drugs aanbieden/verkopen, binnen of buiten de school, worden bij de politie aangegeven. Er wordt een proces–verbaal opgesteld en verwijdering van school kan volgen.

Misbruik van social media tijdens en na schooltijd (pesten, schelden, foto’s plaatsen zonder toestemming van de gefotografeerde en dergelijke) wordt bestraft. Leerlingen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, mogen hun telefoon niet meer bij zich dragen. Dat wil zeggen dat ze de telefoon niet meenemen naar school, of aan het begin van de dag inleveren bij de administratie. Dit geldt, naar gelang de ernst van het misbruik, voor een half jaar, een heel jaar of de hele schooltijd. Wordt een leerling toch betrapt op gebruik van de telefoon tijdens schooltijd dan wordt hij/zij naar huis gestuurd en volgt een sanctie.

Nota bene

Bovenstaande regels gelden voor alle locaties van het Maris College. Per gebouw gelden ook nog specifieke regels. Volg altijd de aanwijzingen op van docenten en andere medewerkers van de locatie waar je les krijgt.